Advertentieindex
Image default
Hobby en vrije tijd

Voorbereiden op een nucleaire oorlog?

De wereld wordt geconfronteerd met twee existentiële bedreigingen: klimaatverandering en een nucleair Armageddon. Op beide moet dringend actie worden ondernomen. Het aanpakken van de eerste zal aanzienlijke economische kosten en aanpassingen van de levensstijl met zich meebrengen, terwijl het aanpakken van de tweede economische voordelen zal opleveren zonder gevolgen voor de levensstijl. Degenen die het eerste afwijzen worden bespot als ontkenners; degenen die het tweede afwijzen worden geprezen als realisten. Hoewel er nu actie moet worden ondernomen om de wereld aan deze kant van het omslagpunt te houden, zal een door klimaatverandering veroorzaakte apocalyps pas tientallen jaren later plaatsvinden. Een nucleaire catastrofe kan ons elk moment vernietigen, hoewel, als we geluk hebben, dit nog zes decennia kan worden uitgesteld. De ongemakkelijke realiteit is dat de nucleaire vrede bewaard is gebleven, zowel door geluk als door goed beheer. Omdat we 66 jaar lang met kernwapens hebben leren leven, zijn we ongevoelig geworden voor de ernst en urgentie van de dreiging. De tirannie van zelfgenoegzaamheid kan nog een vreselijke prijs betalen als we ons slaapwandelend in een nucleair Armageddon storten. De tijd om het schrikbeeld van een paddestoelwolk van de internationale politiek op te heffen is allang voorbij.

Kernwapens zijn strategische equalizers voor zwakkere partijen in conflictrelaties, maar ze kopen geen goedkope verdediging. Zij kunnen leiden tot het ontstaan van een nationale veiligheidsstaat met een premie op geheimhouding door de overheid, minder publieke verantwoording en een grotere afstand tussen burgers en regeringen. Er is een extra risico van proliferatie naar extremistische elementen door lekken, diefstal, ineenstorting van de staat en verovering door de staat. In termen van opportuniteitskosten komen zware militaire uitgaven neer op stelen van de armen. Kernwapens helpen niet tegen de huidige reële bedreigingen van opstand, terrorisme, armoede, analfabetisme, ondervoeding en corruptie. Zoals ze in 1998 in de straten van Delhi zeiden: “Geen voedsel, geen kleding, geen onderdak? Geen nood, wij hebben de bom.”

 

Sinds het einde van de Koude Oorlog is het risico van een kernoorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten afgenomen, maar het vooruitzicht dat kernwapens worden gebruikt door andere kernwapenstaten of niet-overheidsactoren is aannemelijker geworden. Als gevolg daarvan bevinden we ons op een bekend kruispunt en staan we voor dezelfde oude keuze tussen veiligheid met of tegen kernwapens.

Het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) heeft de nucleaire nachtmerrie meer dan vier decennia op afstand gehouden. Het aantal landen met kernwapens bedraagt nog steeds slechts enkele cijfers. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de vermindering van het aantal kernkoppen. De dreiging is echter nog steeds acuut met een gecombineerde voorraad van meer dan 20.000 kernwapens; daarvan zijn 5.000 kernkoppen lanceerklaar en staan er 2.000 in hoge operationele staat van paraatheid.

In het NPV zijn meerdere afspraken vastgelegd. De niet-nucleaire landen kwamen onderling overeen nooit kernwapens te verwerven. Zij sloten een overeenkomst met de kernwapenstaten (NWS) waarbij zij, in ruil voor indringende controle op het eindgebruik van nucleaire en aanverwante technologie en materiaal, bevoorrechte toegang kregen tot nucleaire technologie, onderdelen en materiaal. De niet-nucleaire landen sloten een tweede overeenkomst met de NWS waarbij de NWS, in ruil voor het voorgoed afzweren van de bom, te goeder trouw onderhandelingen zou voeren over volledige nucleaire ontwapening. Artikel 6 van het NPV is de enige expliciete multilaterale ontwapeningsverbintenis die alle kernwapenstaten zijn aangegaan.

Deze overeenkomsten staan nu onder druk door een vijfvoudige uitdaging:

1. De vijf kernmachten die het NPV niet hebben ondertekend (Groot-Brittannië, China, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten) hebben zich niet gehouden aan de verplichtingen van het NPV om te ontwapenen.

2. Drie kernwapenstaten staan buiten het NPV: India, Israël en Pakistan.

3. Als intergouvernementele overeenkomst heeft het NPV geen betrekking op niet-statelijke groepen, waaronder terroristen.

4. Sommige leden van het NPV proberen zich aan hun non-proliferatieverplichtingen te onttrekken, terwijl de Democratische Volksrepubliek Korea zich uit het NPV heeft teruggetrokken en kernwapens heeft getest.

5. Veel landen zijn geïnteresseerd in kernenergie vanwege de toenemende bezorgdheid over het milieu en de prijs van fossiele brandstoffen, wat vragen oproept over veiligheid, beveiliging en bewapening.
De gemeenschappelijke taak bestaat erin het bezit, de inzet en het gebruik van kernwapens te delegitimeren; geen verplichtingen inzake eerste gebruik en enig doel te eisen; hun aantal terug te brengen tot 10% van de huidige voorraden (500 kernkoppen voor Rusland en de Verenigde Staten elk, en 1000 voor de rest) tegen 2025; de risicovolle afhankelijkheid ervan verminderen door een verdere scheiding aan te brengen tussen bezit, inzet en gebruik, door kernkoppen fysiek te scheiden van overbrengingssystemen en de beslissingsperiode voor de lancering van kernwapens te verlengen; het gezag en de capaciteit van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie versterken; een multilaterale splijtstofcyclus tot stand brengen; en de beperkingen aan de aanbodzijde aanscherpen.

Aangezien het NPV van een verbod is omgevormd tot een zuivere non-proliferatieregeling, is de tijd gekomen om verder te kijken naar een beter alternatief dat alle verdienstelijke elementen samenbrengt in een werkbaar pakket in een kernwapenverdrag. Dit zal niet vanzelf tot stand komen alleen omdat wij dat wensen. Noch zal het ooit tot stand komen als we het altijd naar de verre toekomst schuiven. Er zijn veel technische, juridische en politieke uitdagingen te overwinnen, maar er moet nu met overtuiging en inzet een begin worden gemaakt met serieus voorbereidend werk.

Degenen die het vroomst aanbidden op het altaar van de kernwapens geven het felste vet tegen anderen die zich bij hen aansluiten. De krachtigste stimulans voor nucleaire proliferatie door anderen is het voortdurende bezit van de bom door sommigen. Kernwapens zouden zich niet kunnen verspreiden als ze niet bestonden, maar omdat ze bestaan, zullen ze dat wel doen. De dreiging om kernwapens te gebruiken, zowel om anderen af te schrikken als om proliferatie te voorkomen, legitimeert hun bezit, inzet en gebruik. Dat wat legitiem is, kan niet gestopt worden om te prolifereren.

Critici van de nuloptie willen hun atoombommen houden, maar ze aan anderen ontzeggen. Zij missen de intellectuele eerlijkheid en de moed om aan te tonen hoe non-proliferatie kan worden afgedwongen zonder ontwapening, om te erkennen dat de prijs van het behouden van nucleaire arsenalen ongecontroleerde proliferatie is, en om te beargumenteren waarom een wereld van ongecontroleerde proliferatie beter is dan afschaffing voor de nationale en internationale veiligheid.

De nadruk op non-proliferatie en de verwaarlozing van ontwapening zorgt ervoor dat we geen van beide krijgen. De beste en enige garantie voor non-proliferatie is ontwapening. Als we non-proliferatie willen, moeten we ons dus voorbereiden op ontwapening. Binnen ons leven zullen we ofwel nucleaire afschaffing bereiken ofwel moeten leven met nucleaire proliferatie en sterven met het gebruik van kernwapens. Het is beter om de zachte gloed van voldoening te hebben van het nobele doel om de uitbanning van kernwapens te bereiken, dan de harde schittering op de ochtend nadat deze wapens zijn gebruikt.

Meer weten over hoe je je moet voorbereiden op een nucleaire oorlog? Bekijk dan het artikel van doepserleven over nucleaire oorlog of kernramp

https://doepserleven.nl/preppen-voorbereiden-op-een-nucleaire-oorlog/